Siparis Telefon


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 

MALİYET MUHASEBESİ SORULARI

 

MALİYET MUHASEBESİ SORULARI 


 

1. (A) üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir:

 

 Dönem başı Mamul Stokları 25 000 YTL

 Dönem sonu Mamul Stokları 50 000 YTL

 Dönem başı Yarı Mamul Stoklan 15 000 YTL

 Üretilen Mamullerin Maliyeti 175 000 YTL

 

 Bu bilgilere göre satılan mamullerin maliyeti kaç YTL'dir?

 

 A) 125 000

 B) 150 000

 C) 165 000

 D) 200 000

 E) 250 000

 

 cevap : satılan mamul maliyeti = üretilen mamul + dönem başı mamul – dönem sonu mamul 

 

 175 000 + 25 000 – 50 000 = 150 000

 

 2. Aşağıda maliyet gideri için verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 A) Üretim amacıyla varlık tüketilmesidir.

 B) İşletmenin varlıklarındaki karşılıksız tükenmelerdir.

 C) İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlerdir.

 D) Hâsılat ile gider arasındaki olumsuz farktır.

 E) İşletme sahiplerinin işletmenin varlıkları üzerindeki haklarıdır.

 

 Cevap : Üretim amacıyla tüketilen varlıklar MALİYET GİDERİ olarak ifade edilir.

 

 3. Aşağıdakilerden hangisi direkt ilk madde ve malzemenin özelliklerinden biri değildir?

 

 A) Ürün için ne kadar kullanıldığı kolaylıkla belirlenir.

 B) Mamulün temel yapısını oluşturur.

 C) Üretilen ürünün bünyesine girer.

 D) Değer ve miktar olarak endirekt ilk madde ve malzemelere göre daha önemsiz orandadır.

 E) Esas üretim gider yerlerinde kullanılır.

 

 Cevap : üretilen mamulün ana yapısını oluşturan malzemeler Direkt Malzemedir. Önemsiz oranda değildir 

 

 

 4. Ücretin belirlenmesinde işçinin iş başında geçirdiği sürenin esas alındığı ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A) Zaman temeline göre

 B) Para akordu temeline göre

 C) Primli ücret sistemine göre 

 D) Standart ücret temeline göre

 E) Basamaksal ücret temeline göre

 cevap : iş yerinde geçirilen süreye göre ücret ödeniyorsa 

 işletme zaman temeline göre ücret sistemini kullanıyor 

 

 

 

 5. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyeti örneklerinden biri değildir?

 

 A) İşçilere ödenen ikramiyeler

 B) Yardımcı madde ve malzemeler

 C) Üretim makineleri amortismanları

 D) Bakım - onarım işçilerine ödenen ücretler

 E) Torna tezgâhı başında çalışan işçilere ödenen ücretler

 

 cevap : torna tezgahında çalışan işçinin ücret DİREKT İŞÇİLİK tir 

 

 6. Birinci dağıtım sonunda gider yerlerinde toplanan gider ile dağıtım anahtarlarına ilişkin bilgiler şöyledir:

 

 EÜGY 1 EÜGY 2 YGY (A) YGY (B)

 I. Dağıtım Toplamı 300.000 250.000 100.000 50.000

 Dağıtım Anahtarları 

 İşçi Sayısı 30 20 8 7

 İstek Fişi Sayısı 180 120 40 75

 

 YGY (A)' nın giderleri işçi sayısı, YGY (B)' nin giderleri istek fişi sayısı dikkate alınarak dağıtılacaktır. 

 

 Doğrudan dağıtım yöntemine göre YGY (B)'den EUGY 1' e yüklenecek gider tutarı kaç YTL'dir?

 

 A) 30 000

 B) 40 000

 C) 50 000

 D) 75 000

 E) 90 000

 

 cevap YGY B MALİYETİ * EUGY 1 DAĞITIM ANAHTARI 

 ESAS YERLERİN TOPLAM DAĞ. ANAHTARI 

 

 50 000 * 180 = 30 000

 300 

 7. 

 

 Ürün Birim DİS Yıllık Üretim Miktarı

 K 1 4 000

 L 2 1 000

 M 4 1 000

 

 İşletmede 20.000 YTL toplam maliyet gerçekleşmiştir.

 

 Bu bilgilere ve geleneksel maliyetleme yöntemine göre DİS başına yüklenecek maliyet kaç YTL/DİS' dir?

 

 A) 1,00

 B) 1,50

 C) 2,00

 D) 2,50

 E) 3,00

 Cevap : öncelikle toplam çalışılan saatler ( DİS ) hesaplanmalı 

 

 K 1 * 4000 =4000 DİS

 L 2 * 1000 = 2000 DİS

 M 4 * 1000 =4000 DİS

 10 000 DİS

 20 000 / 10 000 = 2 YTL /DİS 

 

 8. (A) Siparişi ile ilgili bilgiler şöyledir:

 

 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 400.000 Direkt İşçilik Giderleri 100.000

 Sipariş Miktarı 10 Adet

 

 Genel üretim giderleri siparişin maliyetine direkt ilk madde ve malzeme giderlerinin % 150' si oranında yüklenecektir.

 

 Bu bilgilere göre bir birim (A) Siparişinin maliyeti kaç YTL'dir?

 

 A) 50.000

 B) 90.000

 C) 100.000

 D) 110.000

 E) 150.000

 

 cevap : siparişin toplam maliyeti = 400 000 + 100 000+ (400 000 * % 150) =1 100 000

 

 birim maliyet = 1 100 000 / 10 =110 000

 

 9. İşletmenin dönem sonundaki kayıtlarında 730 Genel Üretim Giderleri Hesabının borç kalanının 680 YTL ve Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabının alacak kalanının 650 YTL olduğu görülmüştür. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 A) Fiili GÜM 650 YTL olup. 30 YTL fazla yükleme vardır.

 B) Fiili GÜM 680 YTL olup, fazla veya eksik yükleme yoktur.

 C) Fiili GÜM 650 YTL olup. 30 YTL eksik yükleme vardır.

 D) Fiili GÜM 680 YTL olup. 30 YTL fazla yükleme vardır.

 E) Fiili GÜM 680YTLolup. 30 YTL eksik yükleme vardır.

 

 Cevap : Genel üretim giderleri hesabında fiili maliyetler , genel üretim giderleri yansıtma hesabında ise tahmini ( yüklenen) maliyetler izlenir 

 30 ytl eksik yükleme yapılmıştır bu durumda 

 

 10. Bir üretim işletmesinde I. Safhaya ilişkin bilgiler şöyledir:

 

 Dönem başı yarı mamul stokları 2 000 birim

 Dönem sonu yarı mamul stokları 3 000 birim Dönem içinde üretimine başlananlar 18 000 birim

 

 Bu bilgilere göre üretimi tamamlanan mamul miktarı kaç birimdir?

 

 A) 10 000

 B) 14 000

 C) 17 000

 D) 18 000

 E) 20 000

 cevap : fiziki akımların belirlenmesi formülü kullanılır 

 

 giren = çıkan 

 üretime başlanan tamamlanan mamul 

 dönem başı yarı mamul dönem sonu yarı mamul 

 

 giren çıkan 

 2 000 3 000

 18 000 ? 

 20 000 = 20 000 

 

 

 

 

 11. Safha maliyeti sisteminde eşdeğer birim mamul maliyetinin hesaplanmasında dönem başı yarı mamul stoklarının maliyetinin dikkate alınmadığı ve dönem başı yarı mamul stoklarının maliyetinin tamamlanan mamullerin maliyeti belirlenirken toplama eklendiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A) Son Giren İlk Çıkar Yaklaşımı

 B) İlk Giren İlk Çıkar Yaklaşımı

 C) Tahmini Maliyet Yaklaşımı

 D) Gerçek Maliyet Yaklaşımı

 E) Ortalama Maliyet Yaklaşımı

 

 cevap : safha maliyet hesaplamalarında ortalama ve ilk giren ilk çıkar yaklaşımları kullanılmaktadır. 

 

 Dönem başı yarı mamul maliyetlerinin dikkate alınmadığı yöntem de ilk giren ilk çıkar yöntemidir. 

 

 

 12. 151 YARI

 MAMULLER - ÜRETİM HS XXX

 II. Safha

 151 YARI MAMULLER

 ÜRETİM HS. XXX 

 I. Safha

 Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

 

 A) I.ve II. safha için satın alınan ilk madde ve malzemenin satıcıya iade edilmesine

 B) I.ve II. safhada oluşan fire maliyetlerinin sonuç hesaplarına aktarılmasına

 C) I.ve II. safha için üretime gönderilen ancak üretimde kullanılmayan malzemenin ambara iade edilmesine

 D) I. safha maliyetlerinin II. Safhaya aktarılmasına

 E) I. safhada tamamlanan mamul maliyetinin mamul stoklarına aktarılmasına

 

 cevap : 1 safhada tamamlanan mamuller 2 safhaya devredilmiştir. 

 

 13. Çok safhalı üretimde, dönem üretim maliyetlerinin mamuller hesabına aktarılmadan önce kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A) Diğer Stoklar Hs.

 B) Diğer Çeşitli Borçlar Hs.

 C) Mamuller Hs.

 D) Yarı Mamuller Üretim Hs. 

 E) Satılan Mamuller Hs.

 

 Cevap : üretim sırasında maliyetler YARI MAMÜL -ÜRETİM hesabına kaydedilir.

 

 14. İşletmede üretim sonucunda ortaya çıkan bozuk mamullerin maliyeti aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

 

 A) Mamuller Hs.

 B) İlk Madde ve Malzeme Hs.

 C) Genel Üretim Giderleri Hs.

 D) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs.

 E) Diğer Stoklar Hs.

 

 Cevap : bozuk mamuller DİĞER STOKLAR HESABINDA TAKİP EDİLİR 

 

 15. Üretim işletmesinde dönem içinde 100 birim (A) Mamulü üretilmiştir. 100 birim (A) mamulünün üretimi içir toplam 400.000 YTL maliyete katlanılmıştır. Sor kalite kontrol noktasından sonra bu mamullerden 10 biriminin kusurlu olduğu belirlenmiş ve düzeltilmesi için birim başına 500 YTL ek maliyete katlanılmıştır. Bu bilgilere göre (A) Mamulünün ortalama birim maliyeti kaç YTL'dir?

 

 A) 4.000

 B) 4.050

 C) 4.250

 D) 4.500

 E) 5.000

 

 cevap : a mamülü toplam maliyet hesaplanır 

 400 000 + ( 10*500 ) = 405 000 

 birim maliyet için de 405 000 / 100 = 4050 

 

 16. Birim satış fiyatı 20 YTL olan (A) Mamulü için birim başına değişken maliyet 8 YTL ve bu mamulün üretimi için katlanılacak toplam sabit maliyet 8 400 YTL dir. Bu bilgilere göre başa başnoktası satış tutarı kaç YTL' dir?

 

 A) 10 000

 B) 12 000

 C) 14 000

 D) 15 000

 E) 20 000

 

 cevap : formul sabit maliyet / katkı oranı 

 8 400 = 8400 = 14000

 20 – 8 0,6

 20 

 17. Başa baş noktası satış miktarını azaltmak İsteyen bir İşletme aşağıdakiler den hangisini yapmalıdır?

 

 A) Birim başına değişken maliyetleri artırmalıdır.

 B) Toplam sabit maliyetlerini artırmalıdır.

 C) Birim başına değişken ve toplam sabit maliyetler birlikte artırılır.

 D) Toplam sabit maliyetlerini azaltmalıdır.

 E) Birim satış fiyatlarını düşürmelidir.

 

 Cevap : başabaş noktasının azalması için satış fiyatının artması veya maliyetlerin azalması gerekir. Bu nedenden dolayı cevap D şıkkı 

 

 18. Aşağıdakiler den hangisi işletme bütçeleri hazırlanırken dikkate alınması gereken aşamalardan biri değildir?

 

 A) İlkelerin belirlenmesi

 B) Birleştirme ve düzeltmeler

 C) Sapmaların belirlenmesi

 D) Ayrıntılı plan teklifi

 E) Onay

 cevap : sapmaların ( fark) belirlenmesi dönem sonunda yapılır 

 

 19. İşletme bütçesinin hazırlanmasına aşağıdaki bütçelerden hangisinin hazırlanması ile başlanır?

 

 A) Satış Bütçesi

 B) Nakit Bütçesi

 C) Üretim Bütçesi

 D) Maliyet Bütçesi

 E) Malzeme Bütçesi

 

 cevap : bütçelemeye SATIŞ BÜTÇESİ ile başlanır. 

 

 20. Makinelerin hiç bozulmadığı, diğer nedenlere bağlı olarak işin kesintiye uğramadığı, işin kalifiye ve etkin işçilerce yürütüldüğü ve bu işçilerinde çalıştıkları süre içinde yüzde yüz verimli oldukları durumlardaki standart aşağıdakiler den hangisidir?

 

 A) Pratik standart

 B) İdeal standart

 C) Olumlu standart

 D) Olumsuz standart

 E) Uygulanabilir standart

 

 cevap : ideal standart 

 

 21. Aşağıdakiler den hangisi genel üretim maliyeti sapmalarından biridir?

 

 A) Miktar Sapması

 B) Bütçe Sapması

 C) Fiyat Sapması

 D) Ücret Sapması

 E) Değerleme Sapması

 

 cevap : Bütçe sapması

 

 22. Belirlenmesi en zor olan standart aşağıdakiler den hangisidir?

 

 A) Değişken genel üretim maliyeti standartları

 B) İdeal standartlar

 C) Direkt işçilik standartları

 D) Sabit genel üretim maliyeti standartları

 E) Direkt ilk madde ve malzeme standartları

 

 cevap : tepit edilmesi en zor standart direkt işçilik standardıdır

 

 23. Bir karar seçeneğinin benimsenmemesi nedeniyle kaçırılan net kazanç tutarına ne ad verilir?

 

 A) Tam maliyet

 B) Ek maliyet

 C) Batmış maliyet

 D) Değişken maliyet 

 E) Fırsat maliyeti

 

 cevap : 14 ünite sorusu Fırsat Maliyetinin tanımı 

 

 24. İşletmenin üretim kapasitesi 5 000 birimdir. İşletme normal yoldan 4 000 birim mamulü birim fiyatı 5 YTL'den satmayı planlamaktadır. 4 000 birimlik üretim kapasitesinde birim başına değişken maliyet 1.5C YTL ve toplam sabit maliyet ise 4 000 YTL'dir. İşletme birim satış fiyatı 3 YTL'den 500 birimlik yeni bir sipariş almıştır. 

 

 Bu siparişi kabul etmesi durumunda toplam kâr veya zararındaki değişme nasıl olur?

 

 A) Kârı 4 750 YTL azalır.

 B) Kârı 1 500 YTL azalır.

 C) Kârı 500 YTL artar.

 D) Kârı 750 YTL artar.

 E) Kârı 1 500 YTL artar.

 Cevap : siparişin karını hesaplarisek 

 sipariş karı = ( 500*3) -(500*1,5) = 1500- 750=750

 işletmenin karı 750 lira artar 

 sabit maliyetlere tekrar katlanılmayacağı için hesaplamada kullanılmadı 

 

 25. Bir işletmenin bir bölümünün aynı işletmenin diğer bölümüne sattığı mamul ya da hizmet için oluşturulan fiyat aşağıdakiler den hangisidir?

 

 A) Piyasa fiyatı

 B) Alış fiyatı

 C) Sipariş fiyatı

 D) Satış fiyatı

 E) Transfer fiyatı

 

 cevap : aynı işletme içersinde bölümler arasında satış için TRANSFER FİYATI kullanılır 

 

 26. Yöneticisi tarafından hem kâr hem de bu kârı elde etmek için yatırılan sermaye maliyeti hesaplanan ve kontrol edilen işletme alt birimi aşağıdakiler den hangisidir?

 

 A) Yatırım merkezi

 B) Yetki merkezi

 C) Kâr merkez

 D) Maliyet merkezi

 E) Gelir merkezi

 

 cevap : kar ve sermaye ile ilgili merkeze YATIRIM MERKEZİ adı verilir 

 

 

 

 MALİYET MUHASEBESİ – CEVAP ANAHTARI

 1- B 8- D 15- B 22- C

 2- A 9- E 16- C 23- E

 3- D 10- C 17- D 24- D

 4- A 11- B 18- C 25- E

 5- E 12- D 19- A 26- A

 6- A 13- D 20- B 

 7- C 14- E 21- B